Voedsel en veen

Voedsel en veen

Dit ontwerpend onderzoek koppelt de actuele discussie over duurzame voedselvoorziening aan de even actuele discussie over de toekomst van onze veengebieden, die te maken hebben met bodemdaling en toenemende beheerkosten. Studiegebied is het nationaal landschap Laag Holland boven Amsterdam. Door in te zoomen op de enorme diversiteit en dynamiek van de landbouwsector komen nieuwe verbindingen en kansen in beeld. De studie laat zien hoe landschappelijke verschillen in veendikte en waterbeheer aanleiding geven tot een natuurlijke zonering van economisch interessante bedrijfsmodellen, zoals biobased teelten, natuurinclusieve landbouw of korte ketens. Tegelijkertijd wordt duidelijk hoe complex de onderlinge afhankelijkheden zijn. Alleen vanuit een brede gebieds- en ketenbenadering kunnen duurzame oplossingen gevonden worden. Hiervoor zijn vier strategieën uitgewerkt.

Het project ‘Ruimtelijke perspectieven Laag Holland’ is uitgevoerd in opdracht van Strootman Landschapsarchitecten en in samenwerking met Natuurlijke Zaken, Van Hall Larenstein en Wageningen Economic Research.